TIỆM MASSAGE GOLDEN HAND HONOLULU HAWAII, RẤT ĐÔNG KHÁCH. CẦN NỮ LÀM MASSAGE 30 – 50 TUỔI. KHÔNG CẦN BẰNG, GUARANTEE INCOME MỖI NGÀY $500 – $700. CHỦ BAO ĂN Ở, VÉ MÁY BAY. LIÊN LẠC (808) 989-8833

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service